codealbania

July 21, 2021

TERMS of REFERENCE – Design and printing the Booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings

TERMS of REFERENCE Design and printing the Booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings   Project name:   GIZ, PaCT Contract no:     83360483   Object Coherent Development Albania is seeking to contract a design and printing studio, for the service provision: Design & printing the booklet on strategic interventions and quality support services […]
June 10, 2021

External experts on Mental Health and Psychosocial Support, MHPSS

TERMS of REFERENCE External experts on Mental Health and Psychosocial Support, MHPSS Develop a booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings   Project name:   GIZ, PaCT Contract no:     83360483   Coherent Development Albania is seeking to contract 2 external experts, one expert on mental health and one expert on psychosocial support […]
June 2, 2021

Field Officer in Malësi e Madhe

TERMS of REFERENCE Field Officer in Malësi e Madhe Project Donor: Supported by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, part of “Returning to New Opportunities Programme” of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).   Project Title: “Returning to New Opportunities in Malesi e Madhe“ Objective: To better socio-economically reintegrate 30 returnee families and 30 families […]
June 1, 2021

TERMS of REFERENCE External experts on Mental Health and Psychosocial Support, MHPSS Develop a booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings

Project name:   GIZ, PaCT Contract no:     83360483   Coherent Development Albania is seeking to contract 2 external experts, one expert on mental health and one expert on psychosocial support for the development of a booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings.   Coherent Development Albania, is implementing the project entitled “Preventing […]
May 20, 2021

Mbështja psiko-sociale për viktimat e mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore

Organizata CoDe Albania, në kuadër të zbatimit të projektit rajonal ‘’Parandalimi dhe Lufta kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore’’,  mundësuar nga Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik, zhvilloi në datat 7 dhe 10 maj 2021, trajnimin dy ditor për ofruesit e shërbimit pranë strehëzës për viktimat e mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore, e menaxhuar nga organizata ‘’Të Ndryshëm & Të Barabartë’’. Pjesëmarrësit […]
May 20, 2021

Projekti rajonal ‘’Parandalimi dhe Lufta kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore’’, mundësuar nga Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik.

Shëndeti mendor dhe  mbështetja psiko-sociale e  viktimave të mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore.   Viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri janë në  risk të vazhdueshëm lidhur me shfaqjen apo zhvillimin e  problemeve të shëndetit mendor si pasojë e traumave të përjetuara  duke përfshirë dhunën para dhe gjatë trafikimit, kufizimet e lirisë dhe kushtet e vështira të jetesës dhe […]
May 1, 2021

Trajnimi 5-ditor “Atësitë e Jetës dhe Të mësuarit/Këshillimi midis bashkëmoshatarëve” në Malësi të Madhe

U përmbyll me sukses trajnimi 5-ditor mbi “Atësitë e Jetës dhe Të mësuarit/Këshillimi midis bashkëmoshatarëve” me grupin e parë të fëmijëve/të rinjve të grup-moshës 10-18 vjeç, të kthyer nga migrimi dhe popullata lokale/grupe të margjinalizuara. Aktiviteti u organizua në bashkëpunim me Bashkinë Malësi e Madhe, shkollën 9-vjecare “Abdyl Bajraktari” dhe shkollën e mesme “Sherif Hoxha” në Koplik, në vijim të […]
February 25, 2021

Nis zbatimin projekti “Rikthimi në Mundësi të Reja në Malësi të Re”

CoDe Albania, në bashkëpunim me Bashkinë Malësi e Madhe, zhvilloi në mjediset e sallës së Këshillit Bashkiak aktivitetin për prezantimin e projektit dhe workshopin mbi „Hartëzimin e burimeve lokale në termat e riintegrimit social-ekonomik të familjeve të kthyera nga migrimi dhe ato nga popullata lokale/grupet e margjinalizuara“, në nisje të zbatimit të projektit Rikthimi në Mundësi të Reja në Malësi […]
January 29, 2021

Field Officer in Koplik, Malesi e Madhe – TOR

  TERMS of REFERENCE Field Officer Project Donor: Supported by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, part of “Returning to New Opportunities Programme” of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).   Project Title: “Returning to New Opportunities in Malesi e Madhe“ Objective: To better socio-economically reintegrate 30 returnee families and 30 families from marginalized groups […]
December 12, 2020

Dita e parë e Programit “Aftësitë e Jetës”

CoDe Albania, në bashkëpunim me Qendrën e Zhvillimit Ditor Lezhë, organizoi ditën e parë të trajnimit 10-ditor mbi Programin “Aftësitë e Jetës” për fëmijët/të rinjtë me aftësi të kufizuar që marrin shërbime në qendër. Aktiviteti u zhvillua në zbatim të projektit “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje sistematike”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des […]
September 25, 2020

External Expert on Public Health

Project Donor: GIZ, PaCT Project contract number: 83360483   Project Title: Integrated and systematic approach in shelters for (potential) victims of trafficking in human beings. Objective: To improve the situation of (potential) victims of human trafficking in shelters in Albania, being focused on COVID-19 pandemic spread prevention and improving access to and quality of support services.   Background The organisation […]
September 14, 2020

Takim për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit lidhur me gjendjen social-ekonomike, si pasojë e Pandemisë COVID-19, në Bashkinë Librazhd & Përrenjas

U zhvillua takimi i dytë për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit mbi gjendjen social-ekonomike si pasojë e pandemisë Covid-19, me aktorët lokalë kyç që ofrojnë shërbime psiko-sociale në komunitet. Këtë here ishim me Bashkitë Librazhd dhe Përrenjas. Takimi u zhvillua në kuadër të projektit “Profesionistët e rinj mbështesin grupet vulnerabël përmes Këshillimit online”, financuar nga ERSTE Foundation. Përfaqësues nga Zyra […]
September 10, 2020

Takim për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit lidhur me gjendjen social-ekonomike, si pasojë e Pandemisë COVID-19, në Bashkinë Berat

Në vijim të zbatimit të projektit “Profesionistët e rinj mbështesin grupet vulnerabël përmes Këshillimit online”, financuar nga ERSTE Foundation, u zhvillua takimi i parë me aktorët lokalë kyç në Bashkinë Berat, për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit mbi gjendjen social-ekonomike si pasojë e pandemisë Covid-19. Të pranishëm në takim ishin përfaqësues të insitucioneve në Bashkinë Berat që ofrojnë shërbime psiko-sociale […]
September 9, 2020

External Expert on Public Health

Project Donor: GIZ, PaCT Project contract number: 83360483 Project Title: Integrated and systematic approach in shelters for (potential) victims of trafficking in human beings. Objective: To improve the situation of (potential) victims of human trafficking in shelters in Albania, being focused on COVID-19 pandemic spread prevention and improving access to and quality of support services.   Background The organisation CoDe […]
July 13, 2020

Trajnimi 5-ditor metodën e Këshillimit “Peer to Peer” me të rinjtë në Gjirokastër

Organizata CoDe Albania, në kuadër të zbatimit të projektit “Askush i lënë pas”, me fonde nga GIZ, programi ProSEED, zhvilloi trajnimin 5-ditor për të rinjtë me aftësi të kufizuar dhe/apo të kthyer nga migrimi, lidhur me metodën e këshillimit të bashkëmoshatarëve. Trajnimi 5-ditor, u zhvillua online në datat 17-18-19 dhe 23-24 qershor. Strukturimi i grupeve të vetë-ndihmës, përmes angazhimit dhe […]
July 7, 2020

Fillojnë praktikën pranë shërbimeve të Bashkisë Gjirokastër dhe Libohovë, grupi i dytë i të rinjve me aftësi të kufizuar dhe/apo të kthyer nga migrimi

Ndërmjetësimi i mundësuar përmes zbatimit të projektit “Askush i lënë pas”, me fonde nga GIZ – Programi ProSEED, vijon të integrojë në praktikat e punës të rinjtë të cilët kanë shprehur interesin të fitojnë njohuri dhe aftësohen për të përmbushur kërkesat e tregut të punës. Arsen Karavidha, Erada Hormova, Apostol Stavri, Kozeta Llakatura, Feti Jaupaj dhe Fabiola Peçi, janë 7 […]
July 3, 2020

Të rinjtë me aftësi të kufizuar dhe të rinjtë e kthyer nga migrimi, fillojnë zhvillimin e praktikave të punës pranë insitucioneve vendore në Gjirokastër

Në kuadër të projektit  “Askush i lënë pas”, me fonde nga GIZ – Programi ProSEED dhe në bashkëpunim me Bashkinë Gjirokastër dhe Bashkinë Libohovë, u mundësua për të rinjtë me aftësi të kufizuar dhe të kthyer nga migrimi, kryerja e praktikës pranë shërbimeve publike. Të rinjtë të cilët e kanë filluar praktikën, shprehen se kanë gjetur një mjedis mbështetës në […]
June 22, 2020

Bashkëpunimi vendor për integrimin e të rinjve në tregun e punës

Bashkia Gjirokastër, në përgjigje të kërkesës së adresuar nga Organizata CoDe Albania, do të mundësojë zhvillimin e praktikës 3-mujore për 17 të rinj, përfitues të projektit “Askush i lënë pas” me fonde nga GIZ – Programi ProSEED. Zv.Kryetarja e Bashkisë Gjirokastër – znj. Jorida Mudo, së bashku me znj. Albana Alushi – Drejtore e SHS, zhvilluan takimin me të rinjtë […]
June 12, 2020

Ofrimi i këshillimit online ndaj fëmijëve dhe të rinjve të margjinalizuar apo të kthyer nga migrimi

Organizata CoDe Albania, mbështetur nga Fondacioni ERSTE, do të mundësojë angazhimin e profesionsitëve të rinj të fushës së shkencave sociale (Psikologji/Shërbim Social), në ofrimin  e këshillimit online ndaj fëmijëve dhe të rinjve të margjinalizuar apo të kthyer nga migrimi. Projekti synon mbështetjen dhe orientimin përmes këshllimit individual apo në grup, lidhur me pasojat e shkaktuara nga pandemia COVID-19. Në pamundësi […]
May 6, 2020

Ekspert i jashtëm për artikulimin e mësimeve të nxjerra, praktikave të mira dhe rekomandimeve mbi mekanizmin e referimit, të mundësuara përgjatë zbatimit të projektit

TERMA REFERENCE Pozicioni:  Ekspert i jashtëm për artikulimin e mësimeve të nxjerra, praktikave të mira dhe rekomandimeve mbi mekanizmin e referimit, të mundësuara përgjatë zbatimit të projektit. Projekti: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike”, zbatuar nga CoDe Albania në Bashkinë Lezhë. Shërbimi i kërkuar: Zhvillimi i takimeve konsultuese/fokus grupeve online, me përfaqësues nga NJMF dhe PMF, psikologë, […]
April 24, 2020

Ekspert i jashtëm për hartimin e masave mbështetëse lidhur me aktivizimin e sinergjive lokale në dobi të fuqizimit të sistemit të referimit për mbrojtjen e fëmijëve, me fokus fëmijët me aftësi të kufizuar

Pozicioni: Ekspert i jashtëm për hartimin e masave mbështetëse lidhur me aktivizimin e sinergjive lokale në dobi të fuqizimit të sistemit të referimit për mbrojtjen e fëmijëve, me fokus fëmijët me aftësi të kufizuar. Projekti: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike”, zbatuar nga CoDe Albania në Bashkinë Lezhë Shërbimi i kërkuar: Zhvillimi i trajnimit 3-ditor online […]
January 29, 2020

Takimi i parë përfshirës me aktorët locale kyç për mbrojtjen e fëmijës me aftësi të kufizuar

CoDe Albania, me mbështetjen e Bashkisë Lezhë, organizoi takimin e parë përfshirës me aktorët kyç lokalë në Lezhë për mbrojtjen e fëmijës, mbi kuadrin ligjor në fuqi dhe masat e politikave të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi, me fokus fëmijët me aftësi të kufizuara, në zbatim të projektit me titull “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – […]
January 10, 2020

Kërkohet – Ekspert i jashtëm për kuadrin ligjor në fuqi dhe masat e politikave të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi, me fokus fëmijët me aftësi të kufizuar

TERMA REFERENCE Pozicioni: Ekspert i jashtëm për kuadrin ligjor në fuqi dhe masat e politikave të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi, me fokus fëmijët me aftësi të kufizuar Projekti: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike”, zbatuar nga CoDe Albania në Bashkinë Lezhë Shërbimi i kërkuar: Zhvillimi i 2 takimeve përfshirëse me aktorët vendorë kyç […]
November 28, 2019

Përmbyllet workshop-i 3-ditor në Lezhë “Nxitja e mbështetjes së prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar ndaj prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar, përmes Këshillimit”

U përmbyll me sukses workshop-i 3-ditor zhvilluar në Lezhë me prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuar “Nxitja e ofrimit të mbështetjes së prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar ndaj prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar, përmes Këshillmit” në zbatim të projektit “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje sistematike”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar […]
November 25, 2019

Dita e parë e workshop-it 3-ditor në Lezhë “Nxitja e mbështetjes së prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar ndaj prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar, përmes Këshillimit”

Në vijim të zbatimit të projektit “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje sistematike”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des hommes në Shqipëri (Tdh) në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Burimore të Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC) në kuadër të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në […]
November 21, 2019

Sesioni informues lidhur me programet e punësimit dhe kurrikulat e formimit professional, për të rinjtë me aftësi të kufizuar në Gjirokastër

Në kuadër të zbatimit të projektit  “Askush i lënë pas” në Bashkinë Gjirokastër, mundësuar me fonde nga GIZ – Programi ProSEED, u zhvilluan me 21 nëntor 2019, 2 sesione informimi për të rinjtë me aftësi të kufizuar. Specialistë të Drejtorisë Rajonale të Punësimit dhe  Formimit Profesional Publik, informuan të rinjtë me aftësi të kufizuar, lidhur me procedurat e rregjirtrimit pranë […]
November 12, 2019

Ekspert i jashtëm në fushën e këshillimit, fëmijëve dhe atyre me aftësi të kufizuar – TERMA REFERENCE

Titulli i projektit: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike”, zbatuar nga CoDe Albania në Bashkinë Lezhë Numër kontrate: 2017/394-906/SG15 Kohëzgjatja e projektit: 10/06/2019-10/04/2020 Donator: Financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des hommes në Shqipëri (Tdh) në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Burimore të Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC), në kuadër të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë […]
November 11, 2019

Takimi i dytë i Programit të Fuqizimit të Familjes me prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Lezhë (modeli “Parents Caffe”)

CoDe Albania, me mbështetjen e Bashkisë Lezhë dhe bashkëpunimin e Qendrës së Zhvillimit Ditor, organizoi ditën e djeshme takimin e radhës të Programit të Fuqizimit të Familjes bazuar në modelin “Parents Caffe”, me prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuar. Takimi u zhvillua në vijim të zbatimit të projektit në Bashkinë Lezhë “Mbrojtja e Fëmijës me Aftësi të Kufizuar – […]
November 11, 2019

Eventi prezantues i projektit “Askush i lënë pas” në Bashkinë Gjirokastër

Nis zbatimi i projektit në Bashkinë Gjirokastër “Askush i lënë pas”, me fonde nga GIZ – Programi ProSEED. CoDe Albania ka organizuar në mjediset e “Hotel Çajupi” – Gjirokastër eventin për prezantimin e projektit. Përfaqësues të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale – Bashkia Gjirokastër, Zyrës Rajonale të Punësimit, Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik, eksperti i çështjeve të migrimit, përfaqësues të […]
September 27, 2019

Forumi “Sfidat dhe perspektivat e integrimit të vendit në BE, roli dhe angazhimi i të rinjve” në Shkodër

CoDe Albania, në përmbyllje të projektit të programit 4-vjeçar “Rinia Shqiptare në Veprim 2015 – 2019” – me fokus fuqizimin e rolit të të rinjve lidhur me vendimmarrjen vendore dhe angazhimin e tyre në shërbimet në komunitet organizoi në bashkëpunim me Qendrën Rinore ‘Atelie’ Shkodër, Forumin “Sfidat dhe perspektivat e integrimit të vendit në BE, roli dhe angazhimi i të […]
WhatsApp chat