Rinia-Shqiptare-në-Veprim
Nisma-lobuese-për-zhvillimin-e-turizmit-dhe-ekoturizmit

TERMA REFERENCE – Webmaster për ndërtim platforme online

Ndërtimi i platformës online për raportimin në kohë të rasteve të dhunës ose abuzimit ndaj fëmijës dhe këshillimin lidhur me sistemin e referimit të rasteve

Titulli i projektit: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike”

Numër kontrate: 2017/394-906/SG15

Kohëzgjatja e projektit: 10/06/2019-10/04/2020

Donator: Financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des hommes në Shqipëri (Tdh) në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Burimore të Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC).

Histori Suksesi

Histori Suksesi

Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm

Projekte

Historiku

CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA është një shoqatë e themeluar më 27.06.2011, me vendim gjykate nr.3113,të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Që prej vitit 2015 ushtron veprimtarinë pranë qendrës së saj rinore në qytetin e Tiranës, në Rr. “Sami Frashëri” , nr.3/13, 1001, Tiranë, Shqipëri.

Rreth Code Albania

Misioni i shoqatës CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA:

Fuqizimi i rolit të shoqërisë civile në transformimet sociale për ndërtimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse, promovimi i trashëgimisë dhe vlerave kulturore shqiptare”.

Për të mundësuar këtë mision, “CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA” organizon trajnime, workshop-e, sesione informimi, botime, konferenca, seminare, fushata sensibilizuese dhe mbështetëse, etj.Ajo ushtron veprimtarinë e saj në mënyrë të pavarur nga organet shtetërore.